Білім бөлімі
Ақпарат
22 май 2021
1 531
0

2021 жылы 22 мамыр күні 39 білім беру ұйымдарында оқу жылының қорытындысы туралы жалпы республикалық ата-аналар жиналысы педконсилиум түрінде екі бөлімге бөліп өткізілді.2021 жылы 22  мамыр күні 39 білім беру ұйымдарында оқу жылының қорытындысы туралы жалпы республикалық ата-аналар жиналысы педконсилиум түрінде екі бөлімге бөліп өткізілді. 

1. бөлім - сынып жетекшінің баяндамасы (жалпы ұйымдастыру мәселелерін талқылау: 2020-2021 оқу жылының қорытындылары, оқу жылының соңындағы іс-шаралар (соңғы қоңырау, мектеп бітіру кеші), жазғы мектеп жұмысын ұйымдастыру, мектеп формасы мәселелері және т.б.).

2. бөлім – баланың үлгерімін толық талдауға мүмкіндік беретін ата-ана мен мұғалімнің жеке сөйлесуі.

           Педконсилиумның ерекшелігі: педагог-психолог, әлеуметтік педагог, директордың оқу - тәрбие ісі орынбасарлары қатысты. Әрбір ата-ана барлық педагогтермен кездесіп, өзінің баласы туралы толық ақпаратты, оның пәндер бойынша үлгерімін, сабаққа қатысуын, сондай-ақ жетістіктері туралы ақпарат алды. 22 мая 2021 года в 39 организациях образования было проведено общереспубликанское родительское собрание по итогам учебного года в форме педконсилиума, в двух частях. 

1 часть – выступление классного руководителя (обсуждение общих организационных вопросов: итоги 2020-2021 учебного года, мероприятия по завершению учебного года (последний звонок, выпускной вечер), организация работы летней школы, вопросы школьной формы и т.д.)

2 часть - индивидуальная беседа родителя с педагогами, которая позволяет получить подробный анализ успеваемости ребёнка.

Отличие педконсилиума: приняли участие педагог-психолог, социальный педагог и завуч по воспитательной и учебной работе. Каждый родитель встретился со всеми учителями и получил полную информацию о своем ребенке, его успеваемость по предметам, отношение к урокам, а также успехи и достижения.


On the 22nd of May, 2021, in 39 educational institutions, a nationwide parent meeting was held at the end of the academic year in the form of a pedconsilium, in two parts.

Part 1 - presentation by the class teacher (discussion of general organizational issues: the results of the 2020-2021 academic year, activities at the end of the academic year (last bell, graduation party), organization of the summer school, school uniform issues, etc.)

Part 2 - an individual conversation between a parent and teachers, which allows you to get a detailed analysis of the child's progress.

Distinction of the pedconsilium: a teacher-psychologist, a social teacher and a head teacher for educational and academic work took part. Each parent met with all the teachers and received full information about their child, his academic performance, attitude to lessons, as well as successes and achievements.Пікірлеу